14. Lyngørfjorden Feriested (Saltrø)

Av Elling Marcussen

Tilbake til oversikt, Gjeving kultursti      <Forrige sted     Neste sted>

Klikk på infotavlen for å se den større

På slutten av 1800-tallet var marka på Saltrø eid av gårdbruker Åsuld Jonsen (1856-1942) som bodde i Gjevinggården. Åsuld makeskiftet tidlig på 1900-tallet denne med Ole Severin Brown (1866-1942) mot jord Ole Severin eide på Gjeving.

I 1906 bygde Ole Severin seg hus på Saltrø og flyttet dit i og med at det meste av jorda hans nå befant seg der. Både materialer og grunnmur til huset ble tatt fra fattighjemmet på Rota som ikke lenger var i bruk. Fattighjemmet sto der Morten Givings hus står i dag. Huset sto til utbyggingen av feriestedet startet midt på 1990-tallet. I dag er det kun grunnmuren som vitner om at det har vært gammel bosetning og gårdsdrift på stedet.

Ole Severins etterkommere beholdt Saltrø til ca 1960 da eiendommen ble solgt til Eyvind Marcussen (1899-1976), som senere solgte den til sin nevø Jens Marcussen (1926-2007). Eiendommen ble deretter overtatt av hans datter Maria og svigersønn Vidar Valle som la den ut for salg høsten 1990. Etter forhandlinger med følgende interessenter: Arne Aas, Svein Sørensen, Nils J. Gundersen, Lars Erik Jensen og Morten H. Storm, ble eiendommen båndlagt med opsjon på kjøp tidsbegrenset til 31. august 1994.

På vegne av disse opsjonshaverne søkte arkitekt Svein Sørensen, Arendal (opprinnelig Tvedestrandsgutt) den 5. februar 1991 bygningsrådet om mulighet for å arbeide videre med reguleringsplan for utbygging av området med 70 hytter. Det området det var snakk om var på ca 360 da i sjøkanten på grensen mot Risør kommune.

Etter hvert som planarbeidet skred frem, skulle det vise seg at tilkomstvei til Saltrø ble et hett tema. Denne måtte nødvendigvis gå over andres eiendom.

Bygningsrådet ønsket veien knyttet til Gjeving via Eikedalen da dette ville ha økonomisk betydning for næringslivet i kommunen. Eierne ønsket i stedet veiutløsning via Hope i Risør kommune. En slik løsning ble ansett som enklere da det allerede eksisterte en traktorvei helt frem til tomtegrensa fra den siden.

Møtet i bygningsrådet den 7. november 1991 vedtar at veien må legges inn fra Gjevingsiden. Dette får de senere støtte for hos fylkesmannen.

Planen utarbeides videre, men i bygningsrådet 21. januar 1992 går flertallet av representantene imot forslaget da de synes planen er blitt for omfattende, og mener hele utbyggingen bør utsettes i påvente av ny kommuneplan.

Planen omarbeides, og i det reviderte forslaget er antall hytter redusert fra 70 til 48. I møte i bygningsrådet den 1. april 1993 gis bygningssjefen fullmakt til å legge planen ut til offentlig høring med visse endringer. På ettersommeren (26. august) kommer så et endelig krav fra fylkesmannen om at veien må føres inn fra Gjevingsiden.

Tiden går, og i bygningsrådsmøte 9. juni 1994 blir så endelig planforslag av 10. mai samme år anbefalt med en del forutsetninger etterkommet, som det hette. Tvedestrand kommunestyre godkjente så reguleringsplanen for Saltrø, kalt ”Lyngørfjorden Hyttesenter”, den 21. juni.

Samme høst blir bebyggelsesplan lagt ut til offentlig ettersyn, og to dager før nyttår vedtar kommunen å ekspropriere veigrunn i henhold til reguleringsplanen for hyttefeltet fra eiendom gnr 84, bnr 422 eid av Vidar Stene, Eikedalen.

Noen ekspropriasjon ble det imidlertid ikke, da det i siste liten ble inngått forlik med grunneieren om trasé for veien gjennom Eikedalen og videre frem til feltet.

I hele 1995 pågikk det forhandlinger mellom utbyggerne og kommunen om detaljutforming som hustyper og plassering i terrenget. Blant annet ble det enighet om 14 forskjellige hustyper som kunne benyttes.

Tomtene ble avertert og visninger arrangert etter hvert som interesserte hyttebyggere meldte seg. Byggearbeidene startet i 1995 og året etter flyttet de første inn i sine nye feriehus. Båthavn og badestrand ble også fullført i 1996.

Tidlig i 1995 trakk Svein Sørensen, Nils J. Gundersen og Lars Erik Jensen seg ut av prosjektet. Nye eiere som nå ble med i tillegg til Arne Aas og Morten H. Storm var rørlegger Bjørn Jacobsen og byggmestrene Asle Thorsen og Roy Paulsen, alle fra Arendal.

Allerede 20. juni 1996 ble det søkt om å få utvide feltet med 15 nye hytter beliggende oppe på fjellplatået rett bak det gamle gårdshuset på Saltrøgården. Etter mye frem og tilbake ble dette endelig avslått av kommunestyret 4. januar 1999 etter befaring på stedet høsten før.

Pr i dag (2008) er alle de 48 tomtene i feltet solgt, men fire av tomtene er fremdeles ubebygd. Av disse er det to tomter som har tillatelse til å oppføre to hus.

Saltrø vels sameie er i dag eier av alle fellesarealer, parkeringsplasser, badestrand og båthavn på området.

Kilder:

  • Arne N. Aas
  • Bjørn Jacobsen
  • Tvedestrandsposten